Tevhid inancı yani Allah iman nedir?

Tevhid inancı İslam dinini diğer dinlerden ayıran en esaslı bir kavramdır. Allah’ın var olduğunu, bir olduğunu, eşi ve benzerin olamayacağını ifade eder.

Tevhid inancı insanlığa kurtuluş olarak gönderilen tüm peygamberlerin ortak özellikleridir. Zira Rabbimiz bir olup hiçbir şeye muhtaç değildir aksina her şey ona muhtaçtır. Tevhid demek birlik ve tek olmak demektir. Şu alemde gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi içindekiler olsun dışındakiler olsun hepsini yaratan tek Allah’tır. O öyle bir yaratıcı ki eşi ve benzeri yoktur. Tektir olup ona denk bir kuvvet asla yoktur. O bakidir ne başlangıcı ne de sonu yoktur. Tevhid dediğimizde bu kavramın zıttı şirktir. Şirk demek Allah’a ortak koşmak ve haşa başka ilahların da olduğunu söylemek demektir ki bu afv edilemez en büyük günahtır. Şu kainat her şeyi ile birliği ve tekliği ilan ederken şirki ret eder. Zira bir şeyi tek el ile yapılsa bir intizam ve mizan olur karışıklık olmaz, çok eller girse hem intizam bozulur hem karışıklık olur. İşte kainattaki intizam düzen tek Allah’ı gösterir bize.

Tevhid inancı nedir?

Tevhid sözlük olarak birlemek manasına gelir. İslamin giriş kapısı olan la ilahe illallah sözünü yani Allah’tan başka ilah olamayacağına inanmak demektir. Tevhid inancı birliktir demektir. Bir ve tek olana boyun eğmek, her şeyi onun yarattığını bilmektir. Hakim olan sonsuz güç ve kudret sahibi olan ve her şeyi bilen u demektir.  Bu hakikate iman etmek bize hem bu dünyada hem ahirette sonsuz nimetler kazandırır. Evet hayatı veren ve alan, hidayeti veren, şifayı veren, rızkı veren elbette Allah’tır.  Allah hem her şeyin yaratıcısı hem bu düzeni kuran ve devam ettirendir. Eğer o şu kainatta bir an tecelli etmese her şey yok olup gider. Evet o yüce Allah’a kul olmak bizim için en büyük meziyettir. Zira bizler şu âlemin sultanını yani yaratıcısını bilmek ve tanımak için, imtihan maksadıyla dünyaya geldik. Hal böyleyken onu bilen ve tanıyan en büyük saadettedir, bilmeyen ve tanımayan ise en bedbahttır.    Neden? İşte dağlar ve ovalar, dallarda meyveler, rengarenk her şey karada denizde havada yaratılan her bir şey onu tanıyor ve bir düzen bir intizam içinde yaratıcısını tespih ediyor. Canlı cansız her şeyin onu bildiği ve tanıdığı halde bizler onu bilmesek ne kadar acı bir durumdur.  

Ameli ve İlmi Tevhid

İslam alimleri tevhid inancı konusunu ikiye ayırmışlar. Ameli ve ilmi tevhid yani buna göre Allah’ın bir, tek olduğunu ve her şeyi onun yarattığını bilmek ilmi tevhid olurken bu inancın insanın amel dünyasına yansımasına ise amali tevhid demişler. Fatiha Suresi tevhidi çok güzel bir şekilde gösterir bize  şöyle ki; Allah’ım sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Yani bize ihsan ettiğin aklı, yalnız senin razı olduğun şeylere yorar, kalbimizde ise ancak senin rızan olan sevgileri koyarız. Hamdimiz ve şükrümüz sadece sanadır. Zira sen hem rahman hem rahimsin. İşte bu şekilde teslim olmuş bir kul şirkten ve batıl şeylerden kurtulur. Ne gelecek kaygısı ne rızık bilir ki bunlar ancak Allah’tandır. Tam bir tevekkül ile Rabbine yönelir ve hiçbir zaman ondan ümidini kesmez. Böyle bir mümin dünya ve ahiret hayatı için aklıselim ve karakterli bir şekilde yaşar. Allahü Teala’nın ihsanlarına şükreder, daima kanaatkar olur. Onun varlığını ve birliğini her zaman bilir ve teyit eder. Başına gelenlerin bir imtihan olduğunu bilir sabreder ve ahirette kazanacağı mükafatları düşünerek mesrurane yaşar. İşte Tevhid inancı böyle bitmez bir hazinedir ki rabbini bilen başkasına yönelmez. Bir başkasından bir şey beklemez. Sadece bir tek Allah’tan bekler ve umar.

Tevhid inancı ile ilgili ayetler?

kitabımız Kuran tevhid üzerinedir. Bu konu da çokça ayet vardır. Örnek olarak; Bakara Suresi 255. Ayette; Allah, O’ndan başka (hariç) ilah yoktur. O diridir ve kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne var ise hepsi O’nundur. Ra’d Suresi 16. ayette: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Öyle ise O’nu bırakıp kendilerine dahi yarar ve zarar sağlamaya güç yetiremeyen bir takım tanrılar mı edindiniz? Nahl Suresi 22. ayette: Sizin İlahınız tek bir İlah’tır. ( O ise Allahtır) Nahl Suresi 51. ayette: Allah dedi ki: “2 İlah edinmeyin. O, ancak tek yani bir olan İlah’tır. Öyleyse benden, sadece benden korkun.” Velahasılıkelam İmanın birinci ve ilk şartı olan Allaha iman yani tevhid inancı onun bir ve tek olduğunu, kudretinin ve ilminin sonsuz olduğunu bize bildirir. Bizlere düşen ise Allah’a iman ve iman gereği olan ibadettir. Allah emanet olun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked