Sünnete Göre El Ve Ayak Tırnakları Nasıl Kesilir ?

El ve ayak parmaklarının uçlarında bulunan, parmakları dış tesirlerden savunan boynuzsu maddeler olan tırnaklar giderek uzar. Uzayan bölümlerin kesilmesi fıtratın (insan yapısının) gereği olan sünnetlerdendir. Hz. Peygamber (asm) fıtrattan olan beş temizlikten birinin de tırnakların kesilmesi olduğunu belirtmiştir.

«Fıtrat beştir; (yahut beş şey vardır ki, bunlar fıtrattandır): Sünnet olmak, kasıkları traş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak.» (Müslim, Tahâre, 49)

Tırnaklar uzayınca etle tırnak arasına pis, mikroplu şeyler girer. Özellikle el parmakları vücudun hemen her yerine, bilhassa yemek yerken ağza değeceğinden, buralara mikropları bulaştırır. Savunucu hekimlik açısından da tırnakların kesilmesi çok ehemmiyetlidir. Abdest ve gusül sırasında suyun tırnak altlarına (uzayan bölümün altına) erişmesi koşuldur. Pislik dolu olduğu için buralara su erişmezse temizlik olmaz. Güzellik niyetiyle, temiz tutulsa da tırnak uzatmak yanlıştır, sünnete terstir.

Tırnak kesmek yalnızca, hac veya umre ihramı müddetince yasaktır; bunun dışında her vakit kesilebilir. Halk arasında kimi gün ve zamanlarda, meselâ “Geceleyin tırnak kesilmez.” şeklinde yanlış bir inanç vardır. Elektriğin olmadığı zamanlarda, kesilen tırnağın nereye sıçradığının görülemediği düşüncesinden meydana gelen bu kanı, böyle vaziyetler için geçerli olabilir. Ancak bugün, elektriğin aydınlattığı ortamlarda gece tırnak kesmenin hiç bir mahzuru yoktur. Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde bırakılmamalı, uygun bir şekilde ortadan kaldırılmalı, yok edilmelidir.

TIRNAK KESME EDEBİ

El ve ayak tırnakları beraberce kesilebilir mi; bunun için belirli bir gün var mıdır?

Kesilebilir. Tırnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiği her an (başka bir deyişle uzayınca) kesilebilir. Önce ellerinkini, sonra ayaklarınkini kesmek, ellere sağ elin işaret parmağından başlayıp, eller avuç içleri birbirine gelecek şekilde birbirine yapıştırıldığında, parmakların oluşturduğu daireyi sağa doğru gittikçe bitirmek, sonra sağ ayağın küçük parmağından başlayıp sol ayağın küçük parmağında bitirmek müstehap görülmüştür. (Hattâb es-Sübkî, el-Menhel, I/189) Gazalî’nin söylediği budur.

Bu konuda görüşler vardır. Efdal olan, tırnakların haftada bir kesilmesidir. On beş güne kadar bırakmasında da bir sakınca yoktur. Kırk günü aşması ise, harama yakın (tahrîmen) mekruhtur.

Fakat tırnakları çok uzayıp, hududu aşmayacaksa, bekleyip cuma günü kesmek (özellikle camiye gidecek erkekler için) müstehaptır. Bu konuda Fetâvây-i Kâdihân’da şöyle denir:

“Bir adam tırnak kesmek veyahut saç traşı olmak için, cuma gününü belirlese; başka günlerde de bunun câiz olduğunu kabul etmekle birlikte, cumaya kadar beklemesi tırnak kesmeyi çok geciktirmiş olsa, bu mekruh olur. Zira tırnakları uzun olanın rızkı kıt olur. Şayet çok geciktirmiş olmayacaksa ve cumayı hadîsin tavsiyesine uymak için bekliyorsa bu müstehaptır. Zira Aişe Validemizden nakledildiğine göre, Rasûllullah Efendimiz (asm) emretmiştir:

“Kim cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onun öbür cumaya kadar ve üç gün daha fazla belâlardan savunur.” [Kadihân (Hindiyye kenarında) NI/411; Hindiyye V/358 Benzer hadisler için bk. el-Hindî, Kenzu’I-ummâl VI/656 659]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked