Kitaplara iman nedir?

Kitaplara iman etmek imanın esaslarından olup üçüncü sırada yer alır. Bu makalemizde Kitaplara iman nedir? ve bu konuda merak edilenleri bir araya getirdik.

Kitap lugatta yazmak ve yazılı belge manasına gelir. Kitaplara iman genel manada ise Allah’ın (c.c) kullarına doğru ve hak yolu göstermek üzere peygamberine vahyettiği ayetler olup bunun yazıya geçirilmiş haline denilir.

Başka bir şekilde söylersek Kitaplara iman, kelamların en güzeli ve mükemmeli olan Allah kelamının hak, doğru ve gerçek olduğuna iman etmektir.

Allah (c.c.) bizlere hadsiz bir lütuf, ihsan ve nimet vermiştir. Bunlardan birisi belki en ehemmiyetsi bize rehberlik edip, hak yolu gösterecek, doğruyla batılı birbirinden ayıracak olan ilahi kitaplardır. İlahi kitaplara aynı zamanda Allah kelamı diyoruz ki Tevrat ve Kur’an “Kelâmullah” olarak bilinir.

Abdullah bin Ömer ki Hz. Ömerin (r.a.) oğludur. O anlatıyor.  Babamdan şu şekilde işittim. (Bu hadis Cibril hadisi olarak da bilinir) Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimize (sav)’ sayıca kalabalık bir cemaatin içinde gelerek sordu;

“İman nedir?”Hz. Peygamber (asm) ise ona cevaben dedi ki “Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere iman etmektir.”(Müslim) işte bu esaslar içinde  kitaplara iman yer almaktadır.

Kitaplara iman

Kitaplara iman etmek sözlerin en güzeli olan Allah kelamı kabul etmek, doğrulamak, kah ve gerçek olduğuna iman anlamına gelir.  İslamiyet Allah’ın gönderdiği bütün İlahi Kitaplara iman etmeyi farz kılar.

Allah’ın (c.c.) insanlara bir rehber olarak gönderdiği Peygamberlerin bir kısmına suhuflar, bir kısmın da kitaplar vermiştir. Bu kitaplarda Allah’ın insanlara emir ve yasakları anlatılmış, iyi ve güzel olanlar şeyler tavsiye edilmiş, hak yol ile batıl yol birbirinden ayrılmıştır.

Bizim kitabımız Kur’an İlahi kitaptır içinde en son inen kitaptır. Peygamberler içinde  en son gelen Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Kuran’a iman etmek dediğimizde önceki İlahi kitapların varlığını kabul etmeyi gerektirir.

Allah (c.c.) insanların bu dünyada kaldıkları vakit süresince Rablerini tanıması, kulluk etmesi, iman ve ibadet içinde olması, ahlaki konularda bilgiler öğrenmesi, daha önce gelen ümmetlerin yaşadıklarından ders çıkarması, ahiret hayatı ve mahiyeti gibi daha nice konular bu kitaplarda anlatılmıştır.

İlahi Kitaplar ve Peygamberler

İslam tarihine baktığımızda bazı peygamberlere “kitaplar”  bazılarına da “suhuf” (sayfalar) indirildiği görünür. Kitap inzal olan peygamberler şunlardır; Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davud’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kur’an-ı  Kerimdir.

Suhuflar dediğimiz yani sayfalar ise Adem (a.s) 10 sayfa,  Şit (a.s.) 50 sayfa, İdris  (a.s.)  30 sayfa, İbrahim (a.s.) 10 sayfa gönderilmiş olup bu sayfaların toplamı 100 sahifedir.

Bu iman esası Nisa suresi 136. ayette şu şekilde ifade edilir. “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaba iman edin.”

Yine Bakara suresi 4. Ayette müminler şöyle tarif edilmiş. “Müminler sana indirilene ve senden önce indirilene (yani kitaplara) inanırlar, ahirete de şüphesiz iman ederler.” 

Bununla birlikte Allah (c.c.) ilahi kitaplara iman etmemenin küfür ve sapıklık olduğu şu ayette şöyle ifade edilmiş “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi 136.ayet)

İlahi kitaplar doğrudan doğruya Allah katından gelir. Bu bakımdan hem söz hem de mana olarak Allah kelamıdırlar. Bu ilahi kitaplar insanları sapıklıktan kurtarmak, hidayete ulaştırmak, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve sonunda iki dünyada saadetine vasıl olmak için inzal olmuşturlar.

Kitaplara iman etmek iman esasları içinde yer alır ve bizler şartsız iman ederiz. Bizlere düşen mukaddes kitabımızı hem yüzünden okumak, hem ayetlerini sahih kaynaklardan okuyarak tefekkür etmek ve onalrı hayatımıza tatbik etmektir.

Kısa bir not: Osmanlıca olarak yazılmış isminiz merak ediyorsanız burayı tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked