Allah‘ın İsimleri ve Anlamları

Allah‘ın İsimleri ve Anlamları

Allah’ın isimleri, Esma-ül Hüsna, Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.

Peygamber Efendimiz Allah’ın doksan dokuz isminin bilinmesinin önemini belirtmiş ve bu isimleri anlayarak bilenleri Cennet ile müjdelemiştir.

Allahın 99 ismi
Esmaül hüsna- Allah’ın 99 ismi

 Esma-ül Hüsna Anlam ve Faziletleri:

1.                 Allah(c.c.)

Kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan bütün mahlukatın yani yaratılanların tek mabudu manalarına gelen ismi şerifidir.

Bu isim rabbimizin en mübarek ismidir, sadece ona mahsustur.

2.                 Er-Rahmân

Allah’ın rahmet eden, bağışlayan, dünyada bütün mahlukata rızık veren, ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran;  sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeyerek herkese bol bol nimet, rızık ve ihsanda bulunan manalarına gelen ismi şerifidir.

3.                 Er-Rahîm

Rabbimizin bağışlayan, esirgeyen, çok ziyadesiyle merhamet edici, ahirette yalnız müminlere rahmet edip günahlarını bağışlayan manalarına gelen ismi şerifidir.

4.                 El-Melik

Yüce Rabbimizin görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi, kainatta tasarruf sahibi ve yegane hükümdar, mülkü ve tasarrufu bir an olsun yok olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

5.                 El-Kuddûs

Allahü teâlânın her türlü hatadan, gafletten, acizlikten uzak; akıl ve hayalin düşündüğü, hissin duyduğu ve duymadığı her türlü ayıp ve noksanlıklardan ziyadesiyle uzak olması manasına gelmektedir.

6.                 Es-Selâm

Her hususta mahlukatında olan bütün zaaflardan uzak ve yarattıklarına selamet yayan, dostlarını bütün sıkıntılarından ve azaptan uzaklaştıran manasına gelmektedir.

7.                 El-Mü’min

Rabbimizin emniyet veren, kullarını dünyada her türlü tehlike ve korkudan; ahirette de azaptan emin kılan manalarına gelen ismi şerifidir.

8.                 Ya Müheymin

Bütün mahlukatını ilmi ve kontrolü altında tutan; görüp, işitip, gözetip, himaye edip, koruyan manalarına gelen ismi şerifidir.

9.                 El-Azîz

Allahü teâlânın; kendisine üstün gelinemeyen, mağlup olması mümkün olmayan izzet, yücelik sahibi, her işinde mutlak galip manalarına gelen ismi şerifidir.

10.            El-Cebbâr

Rabbimizin; her şeye boyun eğdiren, istediğini yaptıran, azamet ve kudret sahibi manalarına gelen ismi şerifidir.

11.            El-Mütekebbir

Rabbimizin; değeri ve kadri yüce olan, ululuğun en nihayetinde, ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh olan manalarına gelen ismi şerifidir.

12.            El-Hâlık

Rabbimizin; her şeyin varlığını ve hayatını tayin edip yoktan var eden, yaratan, aslı, örneği ve modeli olmadan nesneyi var eden manalarına gelen ismi şerifidir.

13.            El-Bâri

Rabbimizin, bütün varlıkları eksiksiz, kusursuz ve uyumlu bir şekilde yaratma gayesindeki hikmetine uygun olarak; düzensizlikten beri olarak yaratan manalarına gelen ismi şerifidir.

14.            El-Musavvir

Rabbimizin, yarattığı mahluklara dilediği şekli diğerinden farklı kılan manalarına gelen ismi şerifidir.

15.            El-Gaffâr

Rabbimizin af ve mağfireti, bağışlaması bol olan, kullarının günahlarını affetmekle örten, günahları tekrar tekrar affeden manalarına gelen ismi şerifidir.

16.            El-Kahhâr

Rabbimizin; ziyadesi ile kahredici, kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan, hak edenleri kahrederek zelil ve perişan eden manalarına gelen ismi şerifidir.

17.             El-Vehhâb

Rabbimizin; kullarına lütuf ve ihsanı bol olan, onlara karşılıksız olarak çok çok lütuf ve ihsanda bulunan manalarına gelen ismi şerifidir.

18.            Er-Rezzâk

Rabbimizin; maddi ve manevi her türlü rızkı tekrar ve dilediği gibi veren, yaratılmışlara faydalanacağı şeyleri ihsan eden manalarına gelen ismi şerifidir.

19.            El-Fettâh

Rabbimizin her türlü rahmet ve rızık kapılarını açan, darlıktan kurtaran, her türlü sıkıntılarını gideren, fetihler ve açılımlar nasib eden manalarına gelen ismi şerifidir.

20.            El-Alîm

Rabbimizin ezeli ilmi ile olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak her şeyi bilen, kainatta kendisine hiçbir şey gizli kalmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

21.            El-Kâbıd

Rabbimizin; dilediği mahlukunun maddi ve manevi rızkını daraltan, ruhları alan, bütün alemi tasarrufunda bulunduran manalarına  gelen ismi şerifidir.

22.            El-Bâsıt

Rabbimizin dilediği mahlukunun maddi ve manevi rızkını genişleten, yeryüzünü serip döşeyen, her hayrı veren manalarına gelen ismi şerifidir.

23.            El-Hâfıd

Rabbimizin dilediğini alçaltan, şan ve şeref sahibi iken rezil ve rüsva eden, cezalandıran; emirlerini dinlemeyen, büyüklenen, hak ve hukuk tanımayan kimseleri rezil ve perişan eden manalarına gelen ismi şerifidir.

24.            Er-Râfi

Rabbimizin her türlü yüceliğe sahip olup; dilediğini yükselten, iman edenleri ve salih amel işleyenleri yücelten anlamlarına gelen ismidir.

25.            El-Mu’ız

Rabbimizin; dilediğinde izzet ve kudret veren, ilimde yükselten, güç ve kudrette eşi ve benzeri bulunmayan, izzet ve şeref sahibi manalarına gelen ismi şerifidir.

26.            El-Müzil

Rabbimizin dilediğini zelil kılıp rahmetinden uzaklaştıran, hor ve hakir kılan, kafirleri kendi elleriyle alçalmaya mecbur eden manalarına gelen ismi şerifidir.

27.            Es-Semi

Rabbimizin gizli ve aşikar her şeyi işiten, her şeyden haberdar olan, işitmesi hiçbir şarta bağlı kalmaksızın her şeyi kapsayan ve işitme gücü veren manalarına gelen ismi şerifidir.

28.            El-Basîr

Allahü teâlânın, gizli – açık, aydınlık – karanlık, yakın – uzak, küçük – büyük, her şeyi kusursuzca gören ve bilen manalarına gelen ismi şerifidir.

29.            El-Hakem

Allahü teâlânın; hüküm veren, bütün kainatta tek hükmü geçerli olan manalarına gelen ismi şerifidir.

30.            El-Adl

Rabbimizin her hükmünü zulüm olmaksızın hakkıyla yerine getiren, herkese hakkını veren, koyduğu adil hükümlerle zulme razı olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

31.            El-Latîf

Yüce Rabbimizin faydalı olan şeyleri mahlukata güzellik ve incelikle ulaştırarak lütuf ve ihsan eden, ince işleri, sırları ve her şeyin detayını bilen manalarına gelen ismi şerifidir.

32.            El-Habîr

Allahü teâlânın; kainattaki gizli veya aşikar her şeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünü bilen manalarına gelen ismi şerifidir.

33.            El-Halîm

Rabbimizin cezalandırmaya gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen, sabırlı mühlet veren cezaları erteleyen manalarına gelen ismi şerifidir.

34.            El-Azîm

Yüce Rabbimizin büyüklüğü her türlü idrak ve anlayışın üstünde olan, azamet büyüklük, ululuk sahibi manalarına gelen ismi şerifidir.

35.            El-Gafûr

Allahü teâlânın kullarının günahları ne kadar çok olursa olsun bağışlayan, kötülükleri iste saklayan anlamlarına gelen ismidir.

36.            Eş-Şekûr

Rabbimizin kendisine yapılan şükre pek çok nimetle karşılık verilen, kullarının az amellerine karşı çok mükafat veren manalarına gelen ismi şerifidir.

37.            El-Aliyy

Yüce Rabbimizin göklerde ve yerde en üstün sıfatlara sahip olan manalarına gelen ismi şerifidir.

38.            El-Kebîr

Rabbimizin büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülmeyen, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren manalarına gelen ismi şerifidir.

39.            El-Hafîz

Rabbimizin her şeyi muhafaza eden, kudretiyle her şeyi dengede tutan manalarına gelen ismi şerifidir.

40.            El-Mukît

Rabbimizin her şeyi layığı ile bilip gözeten, her şeye gücü yeten, her şeyi muhafaza eden manalarına gelen ismi şerifidir.

41.            El-Hasîb

Rabbimizin yarattıklarına şahit olup onları koruyan ve onlara kafi gelen; ahirette de çok hızlı bir şekilde hesaba çeken manalarına gelen ismi şerifidir.

42.            El-Celîl

Rabbimizin bütün sıfat ve isimleriyle yaratılmışların vasıflarından uzak olan, mü’minleri yüceltip, onlara şeref veren manalarına gelen ismi şerifidir.

43.            El-Kerîm

Rabbimizin bağışlaması hiç bitmeyen, hayrı çok olan, kullarına cömertlikte sınırı olmayan ve her türlü güç getiriyor olmasına rağmen affeden manalarına gelen ismi şerifidir.

44.            Er-Rakîb

Rabbimizin; her şey ilmi, nazarı ve kontrolü altında bulunan, bütün mahlukatından bir an bile gafil olmayıp onları gözeten manalarına gelen ismi şerifidir.

45.            El-Mucîb

Rabbimizin kendisine dua edenlerin dualarını kabul eden, hiç kimsenin çabalarını boşa çıkarmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

46.            El-Vâsi

Rabbimizin ilmi, rahmeti, mağfireti, her şeyi kuşatan zenginliği; bütün mahlukatının ihtiyacını fazlasıyla gidermeye kafi olan manalarına gelen ismi şerifidir.

47.            El-Hakîm

Rabbimizin hükmünde tarafsız ve adil olan, hükmünde yanılmayan, hata ve zulüm yapmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

48.            El-Vedûd

Rabbimizin kendisine yönelen ve tevbe eden kullarını seven, güzel amelleri nedeniyle kullarından razı olup ihsanda bulunan manalarına gelen ismi şerifidir.

49.            El-Mecîd

Rabbimizin fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulunduran manalarına gelen ismi şerifidir.

50.            El-Bâis

Rabbimizin kullarının derecelerini yükseltip; onlara makam ve mevki veren, bütün ölüleri mahşerde diriltecek olan manalarına gelen ismi şerifidir.

51.            Eş-Şehîd

Rabbimizin her olaya ve hadiseye bizzat şahit olan, kendisinden hiçbir şey saklanmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

52.            El-Hakk

Rabbimizin varlığı ve vücudu gerçek olan, hiç değişmeden daima sabit olarak duran manalarına gelen ismi şerifidir.

53.            El-Vekîl

Rabbimizin kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde gören, yoluna koyan, kullarının rızıklarına kefil olan manalarına gelen ismi şerifidir.

54.            El-Kaviyy

Rabbimizin gücü kuvveti sonsuz olan, kendisini hiçbir şey aciz bırakmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

55.            El-Metîn

Rabbimizin kuvvet ve iktidarı şiddetli olan, hiçbir şeyin kendisini sarsamayacağı, kendisine güvenilen manalarına gelen ismi şerifidir.

56.            El-Veliyy

Rabbimizin iman eden kullarına yakın olan, onlarla dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden manalarına gelen ismi şerifidir.

57.             El-Hamîd

Rabbimizin en çok övülen ve övgüye layık olan manalarına gelen ismi şerifidir.

58.            El-Muhsî

Rabbimizin, yarattığı her şeyin adedini bilen, bütün söz ve davranışları sayan, tespit eden manalarına gelen ismi şerifidir.

59.            El-Mübdi

Rabbimizin, yarattığı bütün mahlukatı hiç örneği olmadan ve sanatlı bir şekilde; ilk defa, ilk önce yaratan manalarına gelen ismi şerifidir.

60.            El-Muîd

Rabbimizin, mahlukatı hayattan sonra ölüme, öldükten sonra da tekrar hayata döndüren manalarına gelen ismi şerifidir.

61.            El-Muhyî

Rabbimizin, yoktan var eden, dirilten, hayat veren ölümden sonra tekrar dirilten manalarına gelen ismi şerifidir.

62.            El-Mümît

Rabbimizin, insanları ve tüm canlıları öldüren manasına gelen ismi şerifidir.

63.            El-Hayy

Rabbimizin, gerçek hayat sahibi olan diriliği, insanların ve diğer mahlukatın diriliğine asla kıyas edilemeyen manalarına gelen ismi şerifidir.

64.            El-Kayyûm

Rabbimizin, varlığı kendi kendine kaim olan, var olmak için başkasına muhtaç olmayan, her şeyin var olması onun varlığına bağlı olan manalarına gelen ismi şerifidir.

65.            El-Vâcid

Rabbimizin, kendisine darlık, acizlik ve fakirlik arız olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

66.            El-Macîd

Rabbimizin, sonsuz şan şeref ve yücelik sahibi; kerem ve ihsanı cömertliği bol olan manalarına gelen ismi şerifidir.

67.            El-Vâhid

Rabbimizin, tek olan, ikincisi olmayan, çoğalmayan, çoğalma kabul etmeyen, herhangi ortağı ve örneği bulunmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

68.            Es-Samed

Rabbimizin, herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu, kendisi ise kimseye ihtiyaç duymayan manalarına gelen ismi şerifidir.

69.            El-Kâdir

Rabbimizin, her şeye gücü yeten, sahip olan, her şeyi belli bir plan ve ölçüye göre takdir eden manalarına gelen ismi şerifidir.

70.            El-Muktedir

Rabbimizin, her şeye karar veren, her şeyi belirleyen, her şeyin üzerinde otorite sahibi olan manalarına gelen ismi şerifidir.

71.            El-Mukaddim

Rabbimizin, hikmeti gereği; bazı kullarını makam, mevki, akıl, zeka gibi çeşitli konularda üstün kılıp öne geçiren manalarına gelen ismi şerifidir.

72.            El-Muahhir

Rabbimizin, hikmeti gereği; bazı kullarını her bakımdan gerek kısmi olarak, gerekse de tümüyle geride bırakan manalarına gelen ismi şerifidir.

73.            El-Evvel

Rabbimizin; bütün varlıklardan önce olan, varlığının başlangıcı olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

74.            El-Âhir

Rabbimizin, her şeyin yok olmasından sonra da var olan, varlığının sonu olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

75.            El-Zâhir

Rabbimizin, her yerde eserleriyle tasarrufu ve gücü apaçık görünen, zahir olan manalarına gelen ismi şerifidir.

76.            El-Bâtın

Rabbimizin, her şeyin iç yüzünden haberdar olan, zatı duyu ve hislerle kavranamayan manalarına gelen ismi şerifidir.

77.            El-Vâlî

Rabbimizin, varlıkları üzerinde tek söz sahibi, idare eden, kudret sahibi, kainatı tek başına yöneten manalarına gelen ismi şerifidir.

78.            El-Müteâlî

Rabbimizin, var olan ve var olması mümkün olan her şeyin üstünde olan, eksiklik ve zafiyet ifade eden bütün menfi özelliklerden münezzeh olan manalarına gelen ismi şerifidir.

79.            El-Berr

Allahü teâlânın, yarattıklarına karşı rahmet, mağfiret, iyiliği çok olan manalarına gelen ismi şerifidir.

80.            Et-Tevvâb

Rabbimizin, kulun işlediği günahları bağışlayan, günahın cinsine, miktarına, büyüklük ve küçüklüğüne bakmadan bağışlayan, manalarına gelen ismi şerifidir.

81.            El-Müntekim

Rabbimizin, hem dünyada hem ahirette kafirlerden intikam alan, suçluları layık olduğu şekilde cezalandıran manalarına gelen ismi şerifidir.

82.            El-Afüvv

Allahü teâlânın, kulun hiç bir sorumluluğu kalmayacak şekilde günahları affeden, mağfiret eden manalarına gelen ismi şerifidir.

83.            Er-Raûf

Rabbimiz, kullarının iyi amellerine mükâfât vermesi, çok şefkatli ve merhametli olması manalarına gelen ismi şerifidir.

84.            Mâlik-ül Mülk

Allahü teâlânın, kullarına dilediğinde verip dilediğinde geri alan, mülkün gerçek sahibi manasına gelen ismi şerifidir.

85.            Zül-Celâli vel ikrâm

Rabbimizin azamet sahibi, fazl-ı kerem sahibi olması manalarına gelen ismi şerifidir.

86.            El-Muksit

Allahü teâlânın adalet sahibi, bütün işlerini denk, yerli yerinde, birbirine uygun yapan manalarına gelen ismi şerifidir.

87.            El-Câmi

Alemlerin rabbinin; birbirine benzeyen ve benzemeyen şeyleri dilediğinde ortak bir noktada toplayabilen manasına gelen ismi şerifidir.

88.            El-Ganiyy

Allahü teâlânın, zât ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan uzak, bütün ihtiyaçlara sahip, muhtaç olmayan manalarına gelen ismi şerifidir.

89.            El-Mugnî

Rabbimizin, kanâat duygusu lütfedip, gönül zenginliğine eriştiren; fakir kullarına ihsan eyleyen manalarına gelen ismi şerifidir.

90.            El-Mâni

Rabbimizin, dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyen, kötü şeylere mani olan manalarına gelen ismi şerifidir.

91.            Ed-Dârr

Allahü teâlânın, herhangi birine zarar vermeyi dilediğinde başka kimsenin fayda veremeyeceği, aksi takdirde de kimsenin zarar veremeyeceği, elem ve zararlı şeyleri yaratan manalarına gelen ismi şerifidir.

92.            En-Nâfi

Rabbimizin, zararlı gibi görünen her şeyi faydalı hale getirmesi, çaresizlerin imdadına yetişmesi manalarına gelen ismi şerifidir.

93.            En-Nûr

Rabbimizin, istediği zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, gökleri ve yeri aydınlatan manalarına gelen ismi şerifidir.

94.            El-Hâdî

Allahü teâlânın, şaşırmışlara yol gösteren, istediği kulunu muradına erdiren, hayırlı yollara muvaffak kılan manalarına gelen ismi şerifidir.

95.            El-Bedî

Rabbimizin, varlıkları eşi benzeri ve örneği olmadan sanatkârane bir şekilde yaratması manalarına gelen ismi şerifidir.

96.            El-Bâkî

Allahü teâlânın, varlığının devamlı, başlangıcı ve sonu olmayan, ebedi manalarına gelen ismi şerifidir.

97.            El-Vâris

Rabbimizin, yarattığı bütün varlıkları yok ettikten sonra baki ve ebedi kalması, fanilerin sahip olduğu bütün mal varlıklarının asıl sahibi manalarına gelen ismi şerifidir.

98.            Er-Reşîd

Rabbimizin, nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran, devamlı hakka isabet eden ve faydasız iş yapmayan, her şeyin amacı olması manalarına gelen ismi şerifidir.

99.            Es-Sabûr

Allahü teâlânın, günahları cezalandırma konusunda sabırlı olup, tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutması; kullarından af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsat vermesi manalarına gelen ismi şerifidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked