Tahıyyat...

Konusu 'Dini Sorular...' forumundadır ve salat tarafından 12 Mart 2009 başlatılmıştır.

 1. salat

  salat islamseli

  Katılım:
  30 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  5.078
  Sponsorlu bağlantılar
  Selâm,
  azamet ve mülk sahibi olmada baki olma, her türlü afet ve noksanlıklardan beri olma. Tahiyyat
  çoğul olan bir isimdir. Tekili "Tahiyye"dir.

  Tahiyyât kelimesi Kur'an'da altı âyette
  geçmektedir. Bu âyetlerden birinin meâli şöyledir:

  "Bir selâm ile selamlandığınız zaman,
  siz de ondan daha güzeli ile selâmlayın yahut verilen selâmı aynen iâde edin" (en-Nisa,
  4/86).

  Burada söz konusu olan selâm, ayette tahiyyat olarak geçmektedir ve halk
  arasında bilinen selâm demektir. Ayette ifâde edilen, selâmın aynısını veya daha güzelini
  söyleme hususunda Hz. Muhammed (s.a.s)'in bir açıklaması vardır. Bir adam ona uğrayıp:
  "Es-Selâmu aleyke" deyince, RasûIüllah (s.a.s) adama, " Ve aleyke'selâm ve rahmetullahi”
  diyerek cevap vermiştir. Az sonra başka bir adam gelip: "Es-Selamu aleyke ve rahmetullahi"
  dediği zaman, Hz. Peygamber (s.a.s) ona: "Ve aleykes-selâm ve rahmetulahi ve berakâtuhu"
  diye cevap vermiştir. Üçüncü bir adam gelerek: "Es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve
  berekâtuhu" şeklinde selâm verdiğinde, Hz. Muhammed (s.a.s) kendisine: "Ve aleyke..."
  karşılığında bulunmuştur. Bunun üzerine adam: "Ya Rasûlullah! Annem, babam sana feda
  olsun. Benden önce iki adam selâm verdiğinde, bana verdiğin karşılıktan fazlasını onlara
  verdiniz" deyince, Rasûlüllah (s.a.s) ona şu cevabı vermiştir: "Sen bize söylenecek bir fazlalık
  bırakmadın ki!.." (Fahruddin er-Razî, Tefsiru'l-Kebîr, Mısır 1308, X, 209 vd.).

  Sahih
  rivâyetlerden edinilen bilgilere göre, selâm verme sünneti Âdem (a.s) ile başlamıştır. Yüce Allah
  onu yarattıktan sonra şöyle buyurdu: Git de şu oturan bir grup meleğe selâm ver ve sana nasıl
  karşılık vereceklerini dinle! Çünkü bu hem senin, hem zürriyetinin birbirini sevgi ve saygı ile
  selamlaması olacaktır. Bu emir üzerine Âdem peygamber meleklere giderek, "Es-Selâmu
  aleyküm" dedi. Onlar da ona: "Ve aleykumu's-selâm ve rahmetullahi..." diye karşılık verdiler
  (Buharî, Enbiya, I; Müslim, Cennet, 28).

  "Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından
  mübârek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize)selâm verin.” (en-Nûr,
  24/61).

  Bu ayette de Yüce Allah'ın mümin kullarına tavsiye ettiği selâm, tahiyyât
  kelimesi ile ifâde edilmiştir. Aynı zamanda bu ayette selâmın, Allah tarafından verilen mübârek
  ve güzel bir şey olduğu ifâde edilmiştir. Mübârek olması, dua manasını kapsaması ve kişiler
  arasında muhabbetin meydana gelmesinde rol oynaması diye yorumlanmıştır. Güzelliği ise,
  kendisine selâm verilen sevinç duyması olarak kabul edilir (Muhammed Ali es-Sabûnî,
  Safvetu't-Tefâsir, İstanbul 1987, II, 350)

  Tahiyyât kelimesi, Kur'an'ın diğer ayetlerinde
  de, aynı şekilde selâm manasında kullanılmıştır.

  Namazda okunan teşehhüd'e de,
  tahiyyât denir. Okunuşu şöyledir: "Et-tahiyyatu lillahi ve's-salâvatu ve't-tayyibâtu es-selâmu
  aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ
  ıbâdi'llahi's-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve
  resuluh".

  Manası ise, şöyledir:

  "Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler,
  mülk, azamet Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm sana. Allah'ın rahmet ve bereketi senin
  üzerine olsun. Selâm ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehâdet
  ederim ki, Allah'tan başka bir ilâh yoktur. Muhammed O'nun kulu ve
  resuludür."

  Ashab-ı kirâm namazda oturdukları vakit, "Esselâmu Alallâh" yani selam
  Allah'a, "Esselâmu ala fulân" yani filana selâm diyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.s) bu durumu
  öğrenince, ashâbın bu hareketini tashih ederek, namazdaki oturuşlarında, "ettahiyyât"ı
  okumalarını öğretti. Çünkü selâm her tür afet, kusur ve ayıptan uzak olma manasınadır. Bu
  nimetlerin sahibi Yüce Allah'tır. Şu halde ashab-ı kirâm "Selâm Allah'a" demekle, Allah'ın
  verdiği bu ihsanı O'na iâde etmiş sayılıyorlardı (Müslim, Salat, 16).

  Bu tahiyyât, Hz.
  Muhammed (s.a.s)'in Mirac gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Allah ile onun
  arasındaki mesâfe, iki yay kadar yahut daha az kalınca (en-Necm, 53/9), Allah'a selâmlarını
  şöyle arzetti:

  "Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah'a
  mahsustur." Yüce Allah şöyle mukâbele etti:

  "Ey Peygamber! Selâm sana. Allah'ın
  rahmet ve bereketi senin üzerine olsun" Hz. Muhammed (s.a.s) şöylece yeniden söz
  aldı:

  "Selâm ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun." (Muhammed
  Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1972, 1, 106),

  Yukarıda yazılan tahiyyât,
  Hanefî mezhebine göre okunan şeklidir. Diğer mezhep âlimlerinin çoğu da, tahiyyâtın bu şeklini
  benimsemişlerdir. Bu, İbn Mes'ud'un Hz. Muhammed (s.a.s)'den naklettiği tahiyyâttır. Şâfiî
  mezhebine göre okunan tahiyyât bundan biraz farklıdır. Onların okudukları tahiyyât, İbn Abbas
  tarafından nakledilmiştir. Aslında âlimler tarafından nakledilen daha farklı tahiyyât şekilleri de
  vardır. Bütün bu rivâyetlere dayanan tahiyyâtlar okunabilir. Hepsinin câiz olduğu hususunda
  âlimlerin ittifakı vardır. İhtilafları, hangisinin daha faziletli olduğu hakkındadır (Nevevî, Müslim
  Şerhi, 1924, IV, 115; es-Seyyid Sabık, Fıkhu'sSünne, Beyrut, (t.y)., 139 vd).

  Tahiyyât
  iki, üç ve dört rekat olarak kılınan bütün namazların sonunda okunduğu gibi iki rekattan fazla
  olan üç ve dört rekatlı namazlarda, ikinci rekatın sonunda da okunur. Son oturuşlarda tahiyyât'ı
  okuyacak kadar oturmak farzdır. Ancak tahiyyâtı okumak farz değildir. Son oturuşta da, ikinci
  rekatın sonunda da tahiyyâtı okumak vaciptir. Okunmadığı takdirde, namazı iâde etmek
  gerekmez. Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır .

  İmâm, imâma uyan cemâat ve
  yalnız başına namazı kılan kişi, tahiyyâtı okur. Tahiyyât hiç bir yerde sesli okunmaz, daima
  sessiz okunur. (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ala-Merâki'l-Felâh Şerhi
  Nur'il-İzâh, Mısır 1970, s. 202 vd.)
   
 2. hicaz

  hicaz islamseli

  Katılım:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2.859
  :razi: salat bacım.

  Tahiyat miraç gecesi efendimiz s.a.v ile Rabbimiz celle ve ala arasındaki selamlaşmadır.sonundada tüm meleklerin onları tevhidi ve şehadetidir.

  bu konu benim çok hoşuma gider hatta namazıma zevk katar.düşünsenize Namaz nasıl hasıl oldu"efendimiz s.a.v miraca çıkarken göğün her kapısından geçerken her katmanda meleklerin Rabbimize olan ibadetlerini görür kimi rüku eder kimi kıyam eder kimi secde eder.Rivayet odurki sidreyi müntehada gelmeden efendimiz s.a.v Cebrail a.s bütün bu ibadetler bir arada bana verilse der.Nitekim namazın RÜkunleri halleri böyle hasıl olur.Tahiyat ise onun zirvesi olur Rabbin ile selamlaşırsın.BUNUN ŞURUNA ERMEK YA NASİP YA NASİP.
   

Sayfayı Paylaş